Een afbeelding van WC-Eend Toiletblok original blue navul

2e

gratis

WC-Eend Toiletblok original blue navul

2 stuksNormale prijs per KG 17,38

Combineren mogelijk

1.39
2 stuks

Wc eend toiletblok navulling ocean fresh wc-eend toiletblok navulling ocean fresh reinigt het toilet bij iedere spoelbeurt.

  • Helpt kalkaanslag te voorkomen
  • Werkt langdurig tot wel 3 weken
  • Bevat 2 navullingen

Omschrijving

Inhoud en gewicht

2 Stuks

Kenmerken

  • Corrosief

Ingrediënten

< 5% niet-ionogene oppervlakte actieve stoffen, > 30% Anionische oppervlakteactieve stoffen, perfume , Limonene, Citronellol

Begin met een schone toiletpot. Rol de haak uit en plaats het toiletblok onder de rand van de toiletpot daar waar het water stroomt wanneer het toilet wordt doorgespoeld

Gevarenaanduiding

Gevaarlijk

Veroorzaakt huidirritatie.Veroorzaakt ernstig oogletsel.Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.Buiten het bereik van kinderen houden.Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriftenBeschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.Na het werken met dit product de handen grondig wassen.

Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Schadelijk voor in het water levende Organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke regelgeving. Een bescherming voor de ogen dragen. Na het werken met dit product de handen grondig wassen. Enkel bestemd voor gebruik in de WC-pot. Zoals bij ieder schoonmaakproduct, langdurig contact met de

Leverancier

SC Johnson Benelux
Postbus 22 3640 AA Mijdrecht
https://www.scjohnson.nl

66838