Een afbeelding van WC net Wc net javel ex w gel bel

WC net Wc net javel ex w gel bel

0,75 lPrijs per LT 4,79

Alleen in de winkel

3.59
0,75 l

De nieuwe formule met het Instant White System heeft een verbeterde efficiëntie die het toilet witter maakt en meer doet glanzen.

 • De formule met ultraviscose gel blijft beter kleven aan de oppervlakken om zo een langdurige hygiëne te garanderen

Omschrijving

 • Toiletreiniger

Inhoud en gewicht

750 Milliliter

Kenmerken

 • Corrosief

Ingrediënten

Samenstelling

<5%chloorbleekmiddel, zeep, niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, parfum

Overvloedig WC Net Gel onder de rand en op de wanden van uw toilet spuiten, laat het product minstens 30 minuten inwerken alvorens te spoelen.

Gevarenaanduiding

 • Gevaarlijk
 • Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • Kan bijtend zijn voor metalen.
 • Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen.

Voorzorgsmaatregelen

 • Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • Buiten het bereik van kinderen houden.
 • Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
 • BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
 • BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
 • Achter slot bewaren.

Kamertemperatuur

Leverancier

Bolton belgium
Excelsiorlaan 27 bus 3 1930 zaventem

649558