Voorwaarden Sponsored Products Albert Heijn Media Services

Versie van 06 oktober 2021

Artikel 1 - Definities

 1. In deze Voorwaarden Sponsored Products Albert Heijn Media Services, wordt verstaan onder:
  1. Albert Heijn Media Services : de besloten vennootschap Albert Heijn Media Services Ahold Delhaize European Sourcing B.V., statutair gevestigd te Zaandam, opererend in Nederland onder BTW nummer: NL009072767B01 en Kamer van Koophandel Amsterdam 35012085, opererend in België onder de naam Albert Heijn België NV en BTW- en ondernemingsnummer: BE0830512812;
  2. Adverteerder: de natuurlijke- of rechtspersoon die een Overeenkomst met Albert Heijn Media Services afsluit;
  3. Website(s): de websites van Albert Heijn Media Services, te weten: www.ah.nl, www.ah.be, AH App en AH Compact App alsmede de Albert Heijn Media Services applicaties en/of elk ander digitaal medium dat Albert Heijn Media Services bezit en/of exploiteert;
  4. Onsite Advertentieruimte: de door Albert Heijn Media Services aangeboden ruimte op de Websites voor bepaalde reclame-uitingen;
  5. Sponsored Products: een door Albert Heijn Media Services opgestelde reclame-uiting gebaseerd op één of meerdere producten zoals opgevoerd door Adverteerder en welke uiting getoond wordt in de Onsite Advertentieruimte;
  6. Voorwaarden: deze voorwaarden Albert Heijn Media Services Sponsored Products (inclusief de voorwaarden opgenomen in hyperlinks in deze Voorwaarden);
  7. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Albert Heijn Media Services en Adverteerder met betrekking tot het leveren van Sponsored Products door Albert Heijn Media Services;
  8. Partijen: Adverteerder en Albert Heijn Media Services tezamen;
  9. Advertentiemateriaal: materiaal waarmee de Advertentie wordt samengesteld;
  10. Omgeving: de omgeving en backend systemen waarbinnen Adverteerder de inzet van en het beheer over Sponsored Products kan uitvoeren;
  11. Account: een persoonlijk account op naam van Adverteerder voor toegang tot de Omgeving;
  12. Cost Per Click: het bedrag dat Adverteerder bereid is te betalen indien een bezoeker van de Website op het Sponsored Product klikt en welke bedrag is vastgelegd in de Omgeving;
  13. Mabaya: Doobe In-site Ltd., leverancier van de boekingsomgeving.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere door Adverteerder opgevoerde campagne tot de levering van Sponsored Products en op alle Overeenkomsten.
 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 3. Albert Heijn Media Services is te allen tijde gerechtigd om deze Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde Voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat Albert Heijn Media Services Adverteerder hierover heeft geïnformeerd. Deze Voorwaarden zijn in te raadplegen op www.ah.nl/mediaservices/sponsored-products/algemene-voorwaarden. Indien een Adverteerder daarna gebruik blijft maken van Sponsored Products, aanvaardt Adverteerder daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Voorwaarden. Ingeval de gewijzigde Voorwaarden voor Adverteerder niet acceptabel zijn, is Adverteerder gerechtigd binnen 14 dagen na de voornoemde kennisgeving de Overeenkomst te beëindigen. Indien de Overeenkomst wordt beëindigd sluit Albert Heijn Media Services het Account.
 4. In geval van strijdigheid van bepalingen in deze Voorwaarden met bepalingen in de Overeenkomst, prevaleren de bepalingen in de Overeenkomst.

Artikel 3 - Sponsored Products (van toepassing bij afname Sponsored Products)

 1. Adverteerder heeft toegang tot de Omgeving nodig voor het opvoeren van Sponsored Products. Op het gebruik van de Omgeving zijn de Mabaya Algemene Voorwaarden van toepassing.
 2. Adverteerder is te allen tijde volledig verantwoordelijk voor het gebruik van zijn Account.
 3. Adverteerder dient de inloggegevens strikt vertrouwelijk te behandelen en zal deze niet aan derden verstrekken.
 4. Adverteerder zal Albert Heijn Media Services onmiddellijk op de hoogte brengen indien Adverteerder vermoedt dat een derde onrechtmatig toegang heeft gekregen tot zijn Account.
 5. Misbruik van zijn inloggegevens en/of zijn Account komt in alle gevallen volledig voor rekening en risico van Adverteerder. Albert Heijn Media Services is niet aansprakelijk voor misbruik van het Account, tenzij misbruik van het Account aan Albert Heijn Media Services te wijten is.
 6. Albert Heijn Media Services is niet aansprakelijk voor (kennelijke) fouten die gemaakt zijn bij het invoeren van de campagne, zoals het onjuist invoeren van het maximale budget voor desbetreffende campagne.
 7. Adverteerder dient in de Omgeving aan te geven op welke producten en zoekwoorden hij wenst te adverteren.
 8. De Omgeving bepaalt automatisch wie het winnende bod heeft uitgebracht.
 9. Indien het winnende bod aan Adverteerder is toegewezen zullen de Sponsored Products op de Website worden getoond.
 10. Albert Heijn Media Services is vrij in het bepalen van de positie van de Sponsored Products op de Website. Wanneer Adverteerder in de Omgeving door middel van Cost Per Click de voorkeurspositie kan aangeven, kunnen hier geen rechten aan worden ontleend.
 11. De duur dat de Sponsored Products van Adverteerder worden getoond is afhankelijk van het aangegeven limiet voor de campagne van Adverteerder en door andere (al dan niet door Albert Heijn Media Services bepaalde) factoren zoals de hoogte van de bieding, of het product leverbaar is en of er, als de Sponsored Products op de Website staan, een betere bieding wordt gedaan.
 12. Het is uitgesloten om gebruik te maken van Sponsored Products die wettelijk zijn uitgesloten zoals zuigelingenvoeding en geneesmiddelen. De Adverteerder is hier zelf verantwoordelijk voor bij het plaatsen van een campagne.
 13. Albert Heijn Media Services is te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van reden een Account te weigeren, aanvullende eisen te stellen aan het verlenen van een Account of een reeds aangemaakt Account te blokkeren. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn als Albert Heijn Media Services vermoedt dat in strijd wordt gehandeld met één of meer van de toepasselijke voorwaarden, er sprake is van fraude, het gebruik van het Account de goede werking van de Omgeving verstoort of naar oordeel van Albert Heijn Media Services schadelijk kan zijn voor de goede naam van Albert Heijn Media Services of derden.
 14. Albert Heijn Media Services is te allen tijde gerechtigd om voor het afnemen van Sponsored Products een andere Omgeving te verplichten dan die van Mabaya.
 15. Adverteerder kan op elk gewenst moment besluiten om de Sponsored Products te pauzeren en/of geen gebruik meer te maken van de Omgeving en het Account.

Artikel 4 - Verplichtingen Adverteerder

 1. Adverteerder garandeert dat hij bij de uitvoering van de Overeenkomst zal voldoen aan al hetgeen Partijen zijn overeengekomen (waaronder het bepaalde in de Overeenkomst en deze Voorwaarden), de Nederlandse Reclame Code en alle overige van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 2. Adverteerder garandeert dat hij gerechtigd is de Overeenkomst en Voorwaarden te aanvaarden en om de rechten te verlenen die hij hierbij verleent.
 3. Adverteerder garandeert dat hij te allen tijde in overeenstemming handelt met de richtlijnen en instructies van Albert Heijn Media Services ter zake van het gebruik van Sponsored Products.
 4. Adverteerder is verplicht om klachten met betrekking tot Sponsored Products binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur (die ziet op Sponsored Products waarover Adverteerder klachten heeft) bij Albert Heijn Media Services schriftelijk te melden. Eveneens dient Adverteerder onjuistheden in facturen binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk bij Albert Heijn Media Services te melden. Bij gebreke van een tijdige klacht vervallen alle rechten van Adverteerder (waaronder, maar niet beperkt tot, het recht op nakoming, ontbinding, verrekening, opschorting en schadevergoeding).
 5. Indien Adverteerder namens een derde optreedt, is Adverteerder hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen als neergelegd in de Overeenkomst en de Voorwaarden door deze derde.

Artikel 5 - Verplichtingen Albert Heijn Media Services

 1. Albert Heijn Media Services zal bij het verrichten van de werkzaamheden de zorgen van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
 2. Albert Heijn Media Services kan geen (ononderbroken) beschikbaarheid, veiligheid en geschiktheid van Sponsored Products garanderen.
 3. Albert Heijn Media Services is niet verantwoordelijk voor het beschikbaar hebben en houden van voldoende voorraad van de producten die genoemd worden in een Advertentie.

Artikel 6 - Facturatie en betaling

 1. De in de Overeenkomst en in de Omgeving vermelde vergoedingen zijn exclusief BTW en eventuele andere overheidsheffingen.
 2. Indien Adverteerder Sponsored Products afneemt dan wordt de verschuldigde vergoeding, in EURO, berekend op basis van het aantal clicks vermenigvuldigd met de Cost Per Click.
 3. Adverteerder is niet bevoegd tot verrekening of opschorting van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst of deze Voorwaarden.
 4. Indien Adverteerder volgens de Overeenkomst bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die (rechts)personen tegenover Albert Heijn Media Services hoofdelijk verbonden tot nakoming van de Overeenkomst en deze Voorwaarden.
 5. Partijen zullen in overleg bepalen of een onjuiste factuur wordt gecrediteerd of dat Albert Heijn Media Services dit compenseert door het verbeteren en/of opnieuw verrichten van Sponsored Products.
 6. Voor het vaststellen van de door Adverteerder verschuldigde vergoeding voor de geleverde Sponsored Products zijn, indien van toepassing, de meetsystemen van Albert Heijn Media Services leidend. Pas wanneer het verschil tussen gemeten clicks groter is dan 10%, zullen Albert Heijn Media Services en Adverteerder onderzoek doen naar de oorzaak van deze verschillen. Tot vaststaat wat de oorzaak is van de meetverschillen, blijven de meetresultaten van Albert Heijn Media Services leidend voor het vaststellen van de vergoeding.
 7. Adverteerder zal facturen voor de geleverde Diensten binnen de volgende termijn betalen: (a) de betalingstermijn die geldt voor de Adverteerder volgens de overeenkomst tussen partijen voor de inkoop van goederen door Albert Heijn Media Services van Adverteerder; of (b) als een dergelijke overeenkomst niet (meer) bestaat een betalingstermijn van 30 kalenderdagen na factuurdatum.
 8. Indien Adverteerder de verschuldigde vergoeding niet of niet tijdig betaalt, is Adverteerder, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien Adverteerder na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Albert Heijn Media Services de vordering uit handen geven, in welk geval Adverteerder tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. Een en ander laat de overige rechten van Albert Heijn Media Services onverlet.

Artikel 7 - Opschorting, duur en beëindiging

 1. De Overeenkomst zal ingaan op de datum van ondertekening van de Overeenkomst door Adverteerder dan wel, bij gebreke van een ondertekende Overeenkomst door Adverteerder, de datum waarop Albert Heijn Media Services start met de uitvoering van de Services.
 2. Overeengekomen data waarop Sponsored Products worden geleverd betreffen geen fatale termijnen.
 3. Ieder van de Partijen heeft het recht om de Overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen, zonder tot schadevergoeding verplicht te zijn, indien:
  • a. een van de Partijen onherroepelijk in staat van faillissement wordt verklaard;
  • b. een van de Partijen surseance van betaling aanvraagt dan wel aan die Partij surseance van betaling wordt verleend;
  • c. een van de Partijen onder bewind wordt gesteld;
  • d. de onderneming van een partij wordt geliquideerd of beëindigd;
  • e. het beoogde doel van de Overeenkomst onbereikbaar wordt door regelgeving of voorschriften van overheidswege daaronder begrepen;
  • f. er sprake is van overmacht en de overmachtstoestand langer dan 14 dagen heeft geduurd
 4. Met uitzondering van het in artikel 8.3 bepaalde kan de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door ieder der Partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd door middel van een schriftelijke kennisgeving, in geval de andere partij haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en deze partij niet binnen 14 dagen nadat zij per aangetekend schrijven op haar strijdige handelwijze is gewezen, haar verplichtingen alsnog volledig nakomt. Een dergelijke opzegging houdt geen afstand in van eventuele aanspraken op schadevergoeding en vergoeding van reeds gemaakte kosten.
 5. Albert Heijn Media Services is gerechtigd om de levering van Sponsored Products aan Adverteerder geheel of gedeeltelijk op te schorten in geval Adverteerder tekortschiet in de nakoming van enige verplichting onder de Overeenkomst, waaronder het niet nakomen van een verplichting als opgenomen in deze Voorwaarden. Albert Heijn Media Services is gerechtigd kosten in rekening te brengen bij Adverteerder die worden gemaakt in verband met de opschorting van de levering van haar Diensten.
 6. Albert Heijn Media Services is telkens gerechtigd om de levering van Sponsored Products te weigeren c.q. te annuleren om haar moverende redenen. Indien Albert Heijn Media Services Sponsored Products niet levert, is Adverteerder ontheven van zijn betalingsverplichting voor die Sponsored Products.
 7. Indien Albert Heijn Media Services de Overeenkomst beëindigt, is zij nimmer gehouden tot terugbetaling van betaalde facturen of aansprakelijk van door Adverteerder geleden schade.
 8. Indien de Overeenkomst wordt beëindigd sluit Albert Heijn Media Services het Account.
 9. Verplichtingen uit deze Voorwaarden die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de Overeenkomst voort te duren, blijven na beëindiging daarvan bestaan. Tot deze verplichtingen behoren onder meer: bepalingen over garanties, aansprakelijkheid, intellectuele eigendomsrechten, geheimhouding, geschillenbeslechting en toepasselijk recht.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

 1. Albert Heijn Media Services is niet aansprakelijk voor enige schade en/of kosten van Adverteerder ten gevolge of naar aanleiding van de Overeenkomst of Sponsored Products, tenzij er sprake is van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van Albert Heijn Media Services.
 2. Ingeval de uitsluiting van aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 9.1 door een daartoe bevoegde rechter geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard, of wordt vernietigd, komen Partijen hierbij reeds nu overeen dat Albert Heijn Media Services in dat geval alleen aansprakelijk zal zijn voor de directe aantoonbaar geleden/gemaakte schade/kosten (met uitsluiting van gevolg/indirecte schade/ kosten) en dat deze aansprakelijkheid voor directe schade/kosten in totaal gelimiteerd is tot een bedrag van € 500,- per jaar.
 3. Adverteerder is aansprakelijk voor alle schade die Albert Heijn Media Services lijdt in de uitvoering van de Overeenkomst ten gevolge van:
  • - het niet nakomen van enige verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst door Adverteerder;
  • - een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Adverteerder, waaronder tevens moet worden verstaan het niet voldoen aan de garanties in deze Voorwaarden;
  • - een naar objectieve maatstaven vaststaande onrechtmatige daad van Adverteerder;
  • - handelingen door Adverteerder, die de bevoegdheid, die ingevolge deze Overeenkomst aan Adverteerder worden verleend, overschrijden.
 4. Adverteerder vrijwaart Albert Heijn Media Services voor alle schade (waaronder vorderingen van derden) en/of kosten van wat voor aard dan ook die het gevolg zijn van:
  • - het niet nakomen van enige verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst door Adverteerder;
  • - een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Adverteerder, waaronder tevens moet worden verstaan het niet voldoen aan de garanties in deze Voorwaarden;
  • - een naar objectieve maatstaven vaststaande onrechtmatige daad van Adverteerder;
  • - handelingen door Adverteerder, die de bevoegdheid, die ingevolge deze Overeenkomst aan Adverteerder worden verleend, overschrijden.

Artikel 9 - Diversen

 1. Adverteerder zal zich nimmer voordoen als een agent of een vertegenwoordiger van Albert Heijn Media Services en zal in het bijzonder geen toezeggingen doen of verplichtingen aangaan voor of namens Albert Heijn Media Services.
 2. Adverteerder is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen. Deze bepaling heeft goederenrechtelijk effect.
 3. Albert Heijn Media Services is gerechtigd tot het uitbesteden of het anderszins overdragen van de rechten en/of verplichtingen met betrekking tot de Overeenkomst aan een andere partij.
 4. Partijen zijn jegens elkaar verplicht tot wederzijdse geheimhouding van vertrouwelijke bedrijfsaangelegenheden waarvan zij bij de uitvoering van de Overeenkomst kennis nemen.
 5. Adverteerder maakt in publicaties, persberichten of reclame-uitingen geen melding van de inhoud van de Overeenkomst en gebruikt de naam van Albert Heijn Media Services niet als referentie, tenzij Albert Heijn Media Services voorafgaand uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Artikel 10 - Toepasselijk recht en rechter

 1. De Overeenkomst en alle daarmee verband houdende rechtsverhoudingen tussen Partijen worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Noord Holland, locatie Haarlem.