Hier vind je de actievoorwaarden
 

Actievoorwaarden Allerhande winactie  “Vis Uit Blik 2” van Bart van Olphen

 

I. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Allerhande-winactie voor het boek “Vis Uit Blik 2” van Bart van Olphen (verder te noemen: de “Actie") van Allerhande, onderdeel van Albert Heijn B.V. (verder te noemen: "de Organisator"). Albert Heijn B.V. is gevestigd aan de Provincialeweg 11, 1506 MA te Zaandam. Albert Heijn en Allerhande zijn gedeponeerde merknamen.
 2. De Actie heeft als doel om het boek “Vis Uit Blik 2” van Bart van Olphen te promoten onder de volgers van de Allerhande Instagrampagina. De volgers worden opgeroepen om een antwoord te geven onder de actiepost op de Allerhande Instagrampagina. De vraag die gesteld wordt is: “Wat is Barts favoriete vis uit blik ? Bekijk de laatste aflevering van IGTV, kom erachter, en win!”. De reactie van de volgers dient te bestaan uit het posten van zijn/haar antwoord.
 3. De Actie loopt van 28 februari 2019 tot en met 5 maart 2019.
 4. De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde, zonder opgaaf van reden de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op ah.nl worden geplaatst, voorzien van een datum.
 5. De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze actievoorwaarden.

 

II. Deelname

 1. Deelnemer aan de Actie is eenieder die onder de actiepost op de Allerhande Instagrampagina het antwoord op de vraag plaatst.
 2. Deelname aan de Actie houdt in dat Deelnemer akkoord gaat met deze actievoorwaarden.
 3. Deelname aan de Actie is gratis en staat open voor eenieder, uitgezonderd voor medewerkers van de Organisator, alsmede eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie. Deze Actie is op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd, beheerd door of geassocieerd met Instagram.
 4. Deelname is uitgesloten voor personen jonger dan achttien jaar alsmede personen zonder geldige woon- of verblijfplaats in Nederland.
 5. Wanneer men deelneemt aan de Actie verwerkt de Organisator de door de deelnemer opgegeven persoonsgegevens (“Gegevens”) om de deelname aan de Actie te registreren en/of te bevestigen, om te bepalen of wordt voldaan aan de actievoorwaarden en om de eventueel toegekende prijzen aan de deelnemer toe te sturen. De Gegevens zullen niet worden verkocht of verstrekt aan derden. De Organisator bewaart de Gegevens na afloop van de Actie om prijzen te kunnen uitdelen en vragen over de Actie te kunnen beantwoorden. De Gegevens worden gedurende een periode van één (1) maand na de Actie bewaard en daarna worden zij verwijderd.
 6. Deelnemen kan uitsluitend door uiterlijk op 5 maart 2019 een reactie met het antwoord onder de actiepost op de Allerhande Instagrampagina te plaatsen.
 7.  Voor zover er auteursrechten berusten op het door Deelnemer gegeven antwoord gaat Deelnemer ermee akkoord zich niet te verzetten tegen openbaarmaking en/of verveelvoudiging van het ingezonden antwoord door Organisator. Voor wat betreft de verdere exploitatie van het winnende antwoord verlenen de deelnemende winnaars Albert Heijn hierbij daartoe een onbeperkte licentie.
 8.  Deelnemer aan de Actie gaat akkoord met eventueel gebruik van het ingezonden antwoord voor promotionele doeleinden op Instagram.
 9. In geval van fraude, of vermoeden daarvan, of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname.
 10. Eventueel verschuldigde kansspelbelasting wordt ingehouden en afgedragen door de Organisator.


III. Prijzen

 1. In totaal zijn er twee (2) prijzen te winnen, namelijk twee (2) keer het boek “Vis Uit Blik 2” van Bart van Olphen t.w.v. € 18,50. Het boek is twee (2) keer via Instagram te winnen. De prijzen kunnen niet worden omgewisseld in geld.
 2. De winnaars geschieden bij wijze van willekeurige trekking met het juiste antwoord. Met de winnaars wordt via Instagram contact opgenomen voor de levering van de prijs.
 3. Over de totstandkoming van de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 4. De winnaars worden op 06 maart bekendgemaakt.
 5. De winnaars worden met naam onder de actiepost op de Allerhande Instagrampagina bekendgemaakt.
 6. Er geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde.
 7. Bij weigering van de prijs vervalt deze en komt deze toe aan de Organisator.

 

IV. Aansprakelijkheid

 1. De Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan de Actie, met de acceptatie, het gebruik en/of misbruik van de prijs.
 2. De Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.
 3. De Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook waardoor inzendingen beperkt worden, vertraging opleveren of verloren gaan.
 4. De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. De Organisator verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.
 5. De Organisator vrijwaart Instagram tegen alle kosten en schade die deelnemers op hen verhalen met betrekking tot hun deelname aan de Actie.

 

V. Slotbepalingen

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de website en de inhoud daarvan, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.
 2. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal de Organisator een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.
 3. Voor alle vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze Actie, kunt u een e-mail sturen naar allerhande-online@mpg.today of contact opnemen met de klantenservice, tel. 0800-0305.
 4. Op deze winactie is het Nederlands recht, waaronder de Gedragscode Promotionele kansspelen 2014, van toepassing. Organisator heeft deze voorwaarden in overeenstemming met de Gedragscode opgesteld.
 5. Geschillen zullen aan de daartoe bevoegde rechter te Haarlem worden voorgelegd.

 

Aldus opgemaakt te Zaandam, 31 oktober 2018

 

 

 

Lees meer

Je hebt een sterk verouderde versie van Internet Explorer, daarom kun je het Allerhande gedeelte van deze site niet zien.