Hier vind je de actievoorwaarden voor de Allerhande taarttekenwedstrijd.

I. Algemeen
1.     Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Allerhande winactie van het winnen van een zelfontworpen taart, waar de culinaire redactie van Allerhande de receptuur bij maakt (verder te noemen: de “Actie") van Allerhande van Albert Heijn B.V. (verder te noemen: "de Organisator"). Albert Heijn en Allerhande zijn gedeponeerde merknamen.
2.     Deze Actie heeft als doel de volgers van de Allerhande Facebook-pagina te laten reageren door op een door Allerhande beschikbaar gesteld sjabloon hun eigen taart te tekenen en hiervan een foto of scan onder de post te delen met Allerhande. Op de Instagram-pagina van Allerhande wordt aan de volgers eveneens gevraagd om op het sjabloon hun eigen taart te tekenen. Vervolgens reageren ze door een scan of foto hiervan in te sturen via de contact-button. Uit alle reacties via de Allerhande Facebook- en Instagram-pagina samen wordt één winnaar gekozen.
3.     Deze Actie geldt van 17 t/m 25 oktober 2016.
4.    De Organisator behoudt zich het recht te allen tijde zonder opgaaf van reden de Actie
stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de
actievoorwaarden zal op de website van de Organisator worden geplaatst voorzien van een datum.
5.     De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze
voorwaarden.

II. Deelname
6.     Deelname aan de Actie houdt in dat men akkoord gaat met deze actievoorwaarden.
Deelname aan de Actie is gratis en staat open voor een ieder, uitgezonderd voor medewerkers van de Organisator, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie. Deze Actie is op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd, beheerd door of geassocieerd met Facebook of Instagram.
7.     Deelname is tevens uitgesloten voor personen jonger dan zestien jaar of personen zonder
geldige woon- of verblijfplaats in Nederland.
8.     Wanneer men deelneemt aan de Actie verwerkt de Organisator de door de deelnemer opgegeven contactgegevens (“Gegevens”) om de deelname aan de Actie te registreren en/of te bevestigen, om te bepalen of wordt voldaan aan de promotievoorwaarden en om de eventueel toegekende prijzen en voordelen aan de deelnemer toe te sturen. De Gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de Organisator en worden niet verkocht of verstrekt aan derden. De Organisator bewaart de inschrijvingen en de informatie van de deelname na afloop van de Actie om prijzen te kunnen uitdelen en vragen over de Actie te kunnen beantwoorden. De Gegevens worden gedurende een periode van één maand bewaard en daarna worden de gegevens verwijderd.
9.     Deelnemer aan de Actie is een ieder die een foto of scan van een zelfgetekende taart op het sjabloon van Allerhande plaatst onder de actiepost op de Facebook-pagina van Allerhande, instuurt via de contactknop op de Instagram-pagina van Allerhande of deelt met #allerhande op Instagram.
10.    Indien de deelnemer een minderjarige is, wordt toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger veronderstelt te zijn gegeven.
11.     Deelnemen kan uitsluitend door uiterlijk 25 oktober 2016 een reactie onder de winactie-post van 17 oktober 2016 op de Allerhande Facebook-pagina te geven of in te sturen via Instagram.
12.     Alle inzendingen worden eigendom van de Organisator.
13.     Door inzending doet men tevens afstand van alle intellectuele eigendomsrechten. De
auteursrechten die eventueel berusten op de inzendingen worden hierbij door de deelnemer aan Organisator overgedragen. De winnaars zijn bereid om, indien vereist, voor deze overdracht een nadere akte te ondertekenen.
14.     In geval van (vermoeden van) fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt de
Organisator zich het recht deelnemers uit te sluiten.
15.     Eventueel verschuldigde kansspelbelasting wordt ingehouden en afgedragen door de Organisator.

III. Prijzen
16.     In totaal is er één hoofdprijs te winnen, éénmaal een zelfontworpen taart waar de culinaire redactie van Allerhande een recept bij maakt. De taart wordt thuis bezorgd. De prijs kan niet worden omgezet in geld.
17.     Een onafhankelijke en deskundige jury beoordeelt de inzendingen en kiest op Facebook of op Instagram één winnaar.
18.     Over de totstandkoming van de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
19.     De winnaars worden op 26 oktober 2016 bekendgemaakt.
20.     De winnaars worden met naam bekendgemaakt onder de actiepost op de Facebook-pagina en op de Instagrampagina van Allerhande.
21.     Er geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde.
22.     Bij weigering van de prijs vervalt deze en komt deze toe aan de Organisator.

IV. Aansprakelijkheid
23.     De organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan deze prijsvraag, met de acceptatie, het gebruik en/of misbruik van de prijs.
24.     De Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk
voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de
uitgekeerde prijzen.
25.     Noch de organisator noch het mediabureau kan verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-,computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook waardoor inzendingen beperkt worden, vertraging opleveren of verloren gaan.
26.     De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te
verstrekken prijzen. De Organisator verleent geen garanties op de door haar te verstrekken
prijzen.
27.     De Organisator vrijwaart Facebook en Instagram tegen alle kosten en schade die deelnemers op hen verhalen met betrekking tot hun deelname aan deze Actie.

V. Slotbepalingen
28.     Alle auteursrechten op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out,
software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.
29.     Voor alle vragen, klachten en/of opmerking met betrekking tot deze Actie, kunt u een e-mail
sturen naar allerhande-online@mpg.today.
30.     Op deze winactie is het Nederlands recht, waaronder de Gedragscode Promotionele kansspelen 2014 van toepassing.

Aldus opgemaakt te Zaandam, 13 oktober 2016

Lees meer

Je hebt een sterk verouderde versie van Internet Explorer, daarom kun je het Allerhande gedeelte van deze site niet zien.