Actievoorwaarden Allerhande winactie VEGABIJBEL van Isabel Boerdam

 

I. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Allerhande-winactie voor het boek “Vegabijbel” van Isabel Boerdam (verder te noemen: de “Actie") van Allerhande, onderdeel van Albert Heijn B.V. (verder te noemen: "de Organisator"). Albert Heijn B.V. is gevestigd aan de Provincialeweg 11, 1506 MA te Zaandam. Albert Heijn en Allerhande zijn gedeponeerde merknamen.
 2. De Actie heeft als doel om het nieuwe boek van Isabel Boerdam te promoten onder de volgers van de Allerhande Facebook- en Instagrampagina. De volgers worden opgeroepen om een reactie onder de actiepost op de Allerhande Facebook- of Instagrampagina te plaatsen. De reactie van de volgers dient te bestaan uit het posten van zijn/haar beste vegarecept.
 3. De Actie loopt van 11 maart 2019 tot en met 14 maart 2019.
 4. De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde, zonder opgaaf van reden de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op ah.nl worden geplaatst, voorzien van een datum.
 5. De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze actievoorwaarden.

 

II. Deelname

 1. Deelnemer aan de Actie is eenieder die onder de actiepost op de Allerhande Facebook- of Instagrampagina een reactie plaatst, bestaande uit zijn/haar beste vegarecept.
 2. Deelname aan de Actie houdt in dat Deelnemer akkoord gaat met deze actievoorwaarden.
 3. Deelname aan de Actie is gratis en staat open voor eenieder, uitgezonderd voor medewerkers van de Organisator, alsmede eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie. Deze Actie is op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd, beheerd door of geassocieerd met Facebook of Instagram.
 4. Deelname is tevens uitgesloten voor personen jonger dan achttien jaar alsmede personen zonder geldige woon- of verblijfplaats in Nederland.
 5. Wanneer men deelneemt aan de Actie verwerkt de Organisator de door de deelnemer opgegeven persoonsgegevens (“Gegevens”) om de deelname aan de Actie te registreren en/of te bevestigen, om te bepalen of wordt voldaan aan de actievoorwaarden en om de eventueel toegekende prijzen aan de deelnemer toe te sturen. De Gegevens zullen niet worden verkocht of verstrekt aan derden. De Organisator bewaart de Gegevens na afloop van de Actie om prijzen te kunnen uitdelen en vragen over de Actie te kunnen beantwoorden. De Gegevens worden gedurende een periode van één (1) maand na de Actie bewaard en daarna worden zij verwijderd.
 6. Deelnemen kan uitsluitend door uiterlijk op 14 maart 2019 een reactie onder de actiepost op de Allerhande Facebook- of Instagrampagina te plaatsen.
 7.  Voor zover er auteursrechten berusten op het door Deelnemer ingezonden vegarecept gaat Deelnemer ermee akkoord zich niet te verzetten tegen openbaarmaking en/of verveelvoudiging van het vegarecept door Organisator. Voor wat betreft de verdere exploitatie van het winnende recept verlenen de deelnemende winnaars Albert Heijn hierbij daartoe een onbeperkte licentie.
 8.  Deelnemer aan de Actie gaat akkoord met eventueel gebruik van het ingezonden vegarecept voor promotionele doeleinden op Facebook en/of Instagram.
 9. In geval van fraude, of vermoeden daarvan, of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname.
 10. Eventueel verschuldigde kansspelbelasting wordt ingehouden en afgedragen door de Organisator.


III. Prijzen

 1. In totaal zijn er vier (4) prijzen te winnen, namelijk vier (4) keer het boek “Vegabijbel” van Isabel Boerdam t.w.v. € 31,99. Het boek is twee (2) keer via Facebook te winnen en twee (2) keer via Instagram. De prijs kan niet worden omgewisseld in geld.
 2. De winnaars geschieden bij wijze van willekeurige trekking. Met de winnaars wordt via Facebook of Instagram contact opgenomen voor de levering van de prijs.
 3. Over de totstandkoming van de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 4. De winnaars worden op 15 maart 2019 bekendgemaakt.
 5. De winnaars worden met naam onder de actiepost op de Allerhande Facebook- en Instagrampagina bekendgemaakt.
 6. Er geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde.
 7. Bij weigering van de prijs vervalt deze en komt deze toe aan de Organisator.

 

IV. Aansprakelijkheid

 1. De Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan de Actie, met de acceptatie, het gebruik en/of misbruik van de prijs.
 2. De Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.
 3. De Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook waardoor inzendingen beperkt worden, vertraging opleveren of verloren gaan.
 4. De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. De Organisator verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.
 5. De Organisator vrijwaart Facebook en Instagram tegen alle kosten en schade die deelnemers op hen verhalen met betrekking tot hun deelname aan de Actie.

 

V. Slotbepalingen

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de website en de inhoud daarvan, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.
 2. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal de Organisator een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.
 3. Voor alle vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze Actie, kunt u een e-mail sturen naar allerhande-online@mpg.today of contact opnemen met de klantenservice, tel. 0800-0305.
 4. Op deze winactie is het Nederlands recht, waaronder de Gedragscode Promotionele kansspelen 2014, van toepassing. Organisator heeft deze voorwaarden in overeenstemming met de Geragscode opgesteld.
 5. Geschillen zullen aan de daartoe bevoegde rechter te Haarlem worden voorgelegd.

 

Aldus opgemaakt te Zaandam, 31 oktober 2018

Lees meer

Actievoorwaarden Allerhande Winactie (1)

sorteer op

Je hebt een sterk verouderde versie van Internet Explorer, daarom kun je het Allerhande gedeelte van deze site niet zien.