Hier vind je de actievoorwaarden:

Actievoorwaarden Allerhande kookboek ‘Avocado’ van Colette Dike

 

I. Algemeen

1.         Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Allerhande winactie voor het kookboek ‘Avocado’ van Colette Dike (verder te noemen: de “Actie") van Allerhande, Albert Heijn B.V. (verder te noemen: "de Organisator"). Albert Heijn en Allerhande zijn gedeponeerde merknamen.

2.         Deze Actie heeft als doel de volgers van de Allerhande Facebookpagina te laten reageren door onder de actiepost een foto te delen van hun mooiste avocado kunstwerk ‘avo-art’. Uit deze reacties wordt één winnaar gekozen. Op de Allerhande Instagrampagina wordt ook aan de volgers gevraagd om een foto van hun mooiste avocado kunstwerk te delen. Uit deze reacties wordt ook één winnaar gekozen.

3.         Deze Actie geldt van 19 juli t/m 2 augustus 2017.

4.         De Organisator behoudt zich het recht te allen tijde zonder opgaaf van reden de Actie

stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de

actievoorwaarden zal op de site worden geplaatst voorzien van een datum.

5.         De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze

voorwaarden.

 

II. Deelname

6.         Deelnemer aan de Actie is een ieder die onder de actiepost op de Allerhande Facebookpagina of op Allerhande Instagrampagina een foto deelt van hun mooiste avocado kunstwerk.

7.         Deelname aan de Actie houdt in dat Deelnemer akkoord gaat met deze actievoorwaarden.

Deelname aan de Actie is gratis en staat open voor een ieder, uitgezonderd voor medewerkers van de Organisator, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie. Deze Actie is op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd, beheerd door of geassocieerd met Facebook en/of Instagram.

8.         Deelname is tevens uitgesloten voor personen jonger dan achttien jaar of personen zonder

geldige woon- of verblijfplaats in Nederland.

9.         Wanneer men deelneemt aan de Actie verwerkt de Organisator de door de deelnemer opgegeven persoonsgegevens (“Gegevens”) om de deelname aan de Actie te registreren en/of te bevestigen, om te bepalen of wordt voldaan aan de actievoorwaarden en om de eventueel toegekende prijzen aan de deelnemer toe te sturen. De Gegevens zullen niet worden verkocht of verstrekt aan derden. De Organisator bewaart de Gegevens na afloop van de Actie om prijzen te kunnen uitdelen en vragen over de Actie te kunnen beantwoorden. De Gegevens worden gedurende een periode van 1 maand na de actie bewaard en daarna worden zij verwijderd.

10.       Deelnemen kan uitsluitend door uiterlijk 2 augustus 2017 een reactie onder de winactie-post van 19 juli 2017 op de Allerhande Facebookpagina of Instagrampagina te plaatsen.

11.       Voor zover er auteursrechten berusten op het door Deelnemer ingezonden recept, gaat    Deelnemer er mee akkoord zich niet te verzetten tegen openbaarmaking en/of           verveelvoudiging van het recept door Organisator

12.       Deelnemer aan de Actie gaat akkoord met eventueel gebruik van de ingezonden foto voor          promotionele doeleinden op Facebook en/of Instagram.

13.       In geval van fraude, of vermoeden daarvan, of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie            behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname.

14.       Eventueel verschuldigde kansspelbelasting wordt ingehouden en afgedragen door de Organisator.

 

 

III. Prijzen

15.       In totaal zijn er twee prijzen te winnen, 2x het kookboek ‘Avocado’ van Colette Dike, t.w.v. € 11,00. Eénmaal via Facebook en éénmaal via Instagram. De prijzen kunnen niet worden omgezet in geld.

16.       Een onafhankelijke en deskundige jury beoordeelt de inzendingen en kiest op Facebook twee

winnaars en op Instagram twee winnaars. Met de winnaars wordt via Facebook dan wel Instagram contact opgenomen voor de levering van de prijs.

17.       Over de totstandkoming van de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

18.       De winnaars worden op 3 augustus 2017 bekendgemaakt.

19.       De winnaars worden met naam bekendgemaakt onder de actiepost op de Allerhande Facebookpagina en Instagrampagina.

20.       Er geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde.

21.       Bij weigering van de prijs vervalt deze en komt deze toe aan de Organisator.

 

IV. Aansprakelijkheid

22.       De organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan deze prijsvraag, met de acceptatie, het gebruik en/of misbruik van de prijs.

23.       De Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk

voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de

uitgekeerde prijzen.

24.       Noch de organisator, noch het mediabureau kan verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-,computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook waardoor inzendingen beperkt worden, vertraging opleveren of verloren gaan.

25.       De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te

verstrekken prijzen. De Organisator verleent geen garanties op de door haar te verstrekken

prijzen.

26.       De Organisator vrijwaart Facebook en Instagram tegen alle kosten en schade die deelnemers op hen verhalen met betrekking tot hun deelname aan deze Actie.

 

V. Slotbepalingen

27.       Alle intellectuele eigendomsrechten op deze site en de inhoud daarvan, waaronder alle             teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.

28.       Voor alle vragen, klachten en/of opmerking met betrekking tot deze Actie, kunt u een e-mail

sturen naar allerhande-online@mpg.today.

29.       Op deze winactie is het Nederlands recht, waaronder de Gedragscode Promotionele kansspelen 2014 van toepassing.

 

Aldus opgemaakt te Zaandam, 18 juli 2017

Lees meer

Je hebt een sterk verouderde versie van Internet Explorer, daarom kun je het Allerhande gedeelte van deze site niet zien.