Actievoorwaarden Allerhande winactie Koelbox

 

I. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Allerhande-winactie voor een Eda koelbox (van 8 liter) en twee (2) losse koelelementen (verder te noemen: de “Actie") van Allerhande, onderdeel van Albert Heijn B.V. (verder te noemen: "de Organisator"). Albert Heijn is gevestigd op Provincialeweg 11, 1506 MA te Zaandam. Albert Heijn en Allerhande zijn gedeponeerde merknamen.
 2. De Actie heeft als doel om de volgers van de Allerhande Facebook- en Instagrampagina op te roepen om onder de actiepost te delen welk gerecht hun ultieme vakantiegerecht is om vervolgens kans te maken op een Eda koelbox (van 8 liter) inclusief twee (2)  losse koelelementen.
 3. De Actie loopt vanaf het moment van het plaatsen van de actiepost door Allerhande op Facebook en Instagram op 18 juli 2018 tot en met 23 juli 2018.
 4. De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde, zonder opgaaf van reden de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de site worden geplaatst, voorzien van een datum.
 5. De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze actievoorwaarden.

 

II. Deelname

 1. Deelnemer aan de Actie is een ieder die onder de actiepost op de Allerhande Facebook- en/of Instagrampagina deelt wat zijn/haar ultieme vakantiegerecht is. Ingezonden foto’s en reacties worden hierna aangehaald als het “Ingezonden Werk”.
 2. Deelname aan de Actie houdt in dat Deelnemer akkoord gaat met deze actievoorwaarden.
 3. Deelname aan de Actie is gratis en staat open voor een ieder, uitgezonderd voor medewerkers van de Organisator, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie. Deze Actie is op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd, beheerd door of geassocieerd met Facebook of Instagram.
 4. Deelname is tevens uitgesloten voor personen jonger dan achttien jaar alsmede personen zonder geldige woon- of verblijfplaats in Nederland.
 5. Wanneer men deelneemt aan de Actie verwerkt de Organisator de door de deelnemer opgegeven persoonsgegevens (“Gegevens”) om de deelname aan de Actie te registreren en/of te bevestigen, om te bepalen of wordt voldaan aan de actievoorwaarden en om de eventueel toegekende prijzen aan de deelnemer toe te sturen. De Gegevens zullen niet worden verkocht of verstrekt aan derden. De Organisator bewaart de Gegevens na afloop van de Actie om prijzen te kunnen uitdelen en vragen over de Actie te kunnen beantwoorden. De Gegevens worden gedurende een periode van één (1) maand na de Actie bewaard en daarna worden zij verwijderd.
 6. Deelnemen kan uitsluitend door uiterlijk op 23 juli 2018 onder de actiepost op de Allerhande Facebook- of Instagrampagina te delen wat jouw ultieme vakantiegerecht is.
 7. Voor zover er auteursrechten berusten op het door Deelnemer Ingezonden Werk gaat Deelnemer ermee akkoord zich niet te verzetten tegen openbaarmaking en/of verveelvoudiging van het Ingezonden Werk door Organisator.
 8. Deelnemer aan de Actie gaat akkoord met eventueel gebruik van het Ingezonden Werk voor promotionele doeleinden op Facebook en Instagram.
 9. In geval van fraude, of vermoeden daarvan, of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname.
 10. Eventueel verschuldigde kansspelbelasting wordt ingehouden en afgedragen door de Organisator.

 

III. Prijzen

 1. In totaal zijn er vier (4) prijzen te winnen, namelijk vier (4) keer een Eda koelbox (van 8 liter) inclusief twee (2) koelelementen per koelbox t.w.v. € 28,15 per set. De prijzen zijn te winnen via Facebook en Instagram. De prijzen kunnen niet worden omgewisseld in geld.
 2. Uit alle inzendingen op Facebook en Instagram worden er vier (4) winnaars gekozen: twee (2) op Facebook en twee (2) op Instagram. Een onafhankelijke en deskundige jury beoordeelt de inzendingen en kiest daaruit de winnaars. Met de winnaars wordt via Facebook dan wel Instagram contact opgenomen voor de levering van de prijs.
 3. Over de totstandkoming van de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 4. De winnaars worden op 24 juli 2018 bekendgemaakt.
 5. De winnaars worden met naam bekendgemaakt onder de actiepost op de Allerhande Facebook- en Instagrampagina.
 6. Er geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde.
 7. Bij weigering van de prijs vervalt deze en komt deze toe aan de Organisator.

 

IV. Aansprakelijkheid

 1. De Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan deze prijsvraag, met de acceptatie, het gebruik en/of misbruik van de prijs.
 2. De Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.
 3. De Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-,computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook waardoor inzendingen beperkt worden, vertraging opleveren of verloren gaan.
 4. De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. De Organisator verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.
 5. De Organisator vrijwaart Facebook en Instagram tegen alle kosten en schade die deelnemers op hen verhalen met betrekking tot hun deelname aan deze Actie.

 

V. Slotbepalingen

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op deze site en de inhoud daarvan, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.
 2. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal de Organisator een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.
 3. Voor alle vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze Actie, kunt u een e-mail sturen naar allerhande-online@mpg.today of contact opnemen met de klantenservice, tel. 0800-0305.
 4. Op deze winactie is het Nederlands recht, waaronder de Gedragscode Promotionele kansspelen 2014, van toepassing.

 

Aldus opgemaakt te Zaandam, 11 juli 2018

 

Lees meer

Je hebt een sterk verouderde versie van Internet Explorer, daarom kun je het Allerhande gedeelte van deze site niet zien.