Hier vind je de actievoorwaarden.

 

Actievoorwaarden Allerhande voor het kookboek ‘Deliciously Ella Elke Dag’ van Ella Mills

 

I. Algemeen

1.         Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Allerhande winactie voor het kookboek ‘Deliciously Ella Elke Dag’ van Ella Mills (verder te noemen: de “Actie") van Allerhande, Albert Heijn B.V. (verder te noemen: "de Organisator"). Albert Heijn en Allerhande zijn gedeponeerde merknamen.

2.         Deze Actie heeft als doel de volgers van de Allerhande Facebookpagina te laten reageren door onder de actiepost te plaatsen hoe hij/zij groente in zijn/haar gerechten gebruikt. Uit deze reacties worden twee winnaars gekozen. Op de Allerhande Instagrampagina wordt aan de volgers eveneens gevraagd hoe hij/zij groente in zijn/haar gerechten gebruikt. Uit deze reacties worden ook twee winnaars gekozen.

3.         Deze Actie geldt van 26 april 2017 t/m 18 mei 2017.

4.         De Organisator behoudt zich het recht te allen tijde zonder opgaaf van reden de Actie

stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de

actievoorwaarden zal op de site worden geplaatst voorzien van een datum.

5.         De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze

voorwaarden.

 

II. Deelname

6.         Deelname aan de Actie houdt in dat men akkoord gaat met deze actievoorwaarden.

Deelname aan de Actie is gratis en staat open voor een ieder, uitgezonderd voor medewerkers van de Organisator, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie. Deze Actie is op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd, beheerd door of geassocieerd met Facebook of Instagram.

7.         Deelname is tevens uitgesloten voor personen jonger dan achttien jaar of personen zonder

geldige woon- of verblijfplaats in Nederland.

8.         Wanneer men deelneemt aan de Actie verwerkt de Organisator de door de deelnemer opgegeven contactgegevens (“Gegevens”) om de deelname aan de Actie te registreren en/of te bevestigen, om te bepalen of wordt voldaan aan de promotievoorwaarden en om de eventueel toegekende prijzen en voordelen aan de deelnemer toe te sturen. De Gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de Organisator en worden niet verkocht of verstrekt aan derden. De Organisator bewaart de inschrijvingen en de informatie van de deelname na afloop van de Actie om prijzen te kunnen uitdelen en vragen over de Actie te kunnen beantwoorden. De Gegevens worden gedurende een periode van 1 maand na de actie bewaard en daarna worden de gegevens verwijderd.

9.         Deelnemer aan de Actie is een ieder die een reactie plaatst met hoe hij/zij groente in zijn/haar gerechten gebruikt onder de actiepost op Allerhande Facebookpagina of Instagrampagina.

10.       Deelnemen kan uitsluitend door uiterlijk 18 mei 2017 een reactie onder de winactie-post,  geplaatst op 26 april 2017, op de Allerhande Facebookpagina of Instagrampagina te plaatsen.

11.       Alle inzendingen worden eigendom van de Organisator.

12.       In geval van (vermoeden van) fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt de

Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten.

13.       Eventueel verschuldigde kansspelbelasting wordt ingehouden en afgedragen door de Organisator.

 

 

III. Prijzen

14.       In totaal zal Albert Heijn vier hoofdprijzen weggeven. Twee hoofdprijzen zullen worden verdeeld over de reacties op de actiepost van de Allerhande Facebookpagina, en twee hoofdprijzen over de reacties op de actiepost van de Allerhande Instagrampagina. De hoofdprijs bestaat uit  het kookboek ‘Deliciously Ella Elke Dag’ van Ella Mills, t.w.v. EUR 22,50. De prijzen kunnen niet worden omgezet in geld.

15.       Een onafhankelijke en deskundige jury beoordeelt de inzendingen en kiest op Facebook twee

winnaars en op Instagram twee winnaars. Met de winnaars wordt via Facebook dan wel Instagram contact opgenomen voor de levering van de prijs.

16.       Over de totstandkoming van de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

17.       De winnaars worden op 19 mei 2017 bekendgemaakt.

18.       De winnaars worden met naam bekendgemaakt onder de actiepost op de Allerhande Facebookpagina en Instagrampagina.

19.       Er geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde.

20.       Bij weigering van de prijs vervalt deze en komt deze toe aan de Organisator.

 

IV. Aansprakelijkheid

21.       De organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan deze prijsvraag, met de acceptatie, het gebruik en/of misbruik van de prijs.

22.       De Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk

voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de

uitgekeerde prijzen.

23.       Noch de organisator noch het mediabureau kan verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-,computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook waardoor inzendingen beperkt worden, vertraging opleveren of verloren gaan.

24.       De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te

verstrekken prijzen. De Organisator verleent geen garanties op de door haar te verstrekken

prijzen.

25.       De Organisator vrijwaart Facebook en Instagram tegen alle kosten en schade die deelnemers op hen verhalen met betrekking tot hun deelname aan deze Actie.

 

V. Slotbepalingen

26.       Alle auteursrechten op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out,

software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.

27.       Voor alle vragen, klachten en/of opmerking met betrekking tot deze Actie, kunt u een e-mail

sturen naar allerhande-online@mpg.today.

28.       Op deze winactie is het Nederlands recht, waaronder de Gedragscode Promotionele kansspelen 2014 van toepassing.

 

Aldus opgemaakt te Zaandam, 12 april 2017

 

Lees meer

Ac­tie­voor­waar­den (16.091)

sorteer op

Je hebt een sterk verouderde versie van Internet Explorer, daarom kun je het Allerhande gedeelte van deze site niet zien.