Hier vind je de actievoorwaarden:

Actievoorwaarden Allerhande winactie Gall & Gall cadeaubon, kookboek Smokey Goodness en Allerhande inspiratiebox

 

I. Algemeen

1.         Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Allerhande winactie voor een pakket bestaande uit een Gall&Gall cadeaubon t.w.v. € 15.-, het kookboek ‘Smokey Goodness’ van Jord Althuizen en een Allerhande inspiratiebox (verder te noemen: de “Actie") van Allerhande van Albert Heijn B.V. (verder te noemen: "de Organisator"). Albert Heijn en Allerhande zijn gedeponeerde merknamen.

2.         Deze Actie heeft als doel de volgers van de Allerhande Facebookpagina te laten reageren door onder de actiepost een foto te delen van hun kerstdiner. Uit deze reacties worden vijf winnaars gekozen.

3.         Deze Actie geldt op 25 en 26 december 2016.

4.         De Organisator behoudt zich het recht te allen tijde zonder opgaaf van reden de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de site worden geplaatst voorzien van een datum.

5.         De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.

II. Deelname

6.         Deelname aan de Actie houdt in dat men akkoord gaat met deze actievoorwaarden. Deelname aan de Actie is gratis en staat open voor een ieder, uitgezonderd voor medewerkers van de Organisator, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie. Deze Actie is op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd, beheerd door of geassocieerd met Facebook.

7.         Deelname is tevens uitgesloten voor personen jonger dan zestien jaar of personen zonder geldige woon- of verblijfplaats in Nederland.

8.         Wanneer men deelneemt aan de Actie verwerkt de Organisator de door de deelnemer opgegeven contactgegevens (“Gegevens”) om de deelname aan de Actie te registreren en/of te bevestigen, om te bepalen of wordt voldaan aan de promotievoorwaarden en om de eventueel toegekende prijzen en voordelen aan de deelnemer toe te sturen. De Gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de Organisator en worden niet verkocht of verstrekt aan derden. De Organisator bewaart de inschrijvingen en de informatie van de deelname na afloop van de Actie om prijzen te kunnen uitdelen en vragen over de Actie te kunnen beantwoorden. De Gegevens worden gedurende een periode van 1 maand bewaard en daarna worden de gegevens verwijderd.

9.         Deelnemer aan de Actie is een ieder die een foto van het kerstdiner als reactie plaatst onder de actiepost op Allerhande Facebookpagina.

10.       Indien de deelnemer een minderjarige is, wordt toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger veronderstelt te zijn gegeven.

11.       Deelnemen kan uitsluitend door 25 of 26 december 2016 een reactie onder de winactie-post van 25 december 2016 op de Allerhande Facebookpagina te plaatsen.

12.       Alle inzendingen worden eigendom van de Organisator.

13.       Door inzending doet men tevens afstand van alle intellectuele eigendomsrechten. De geplaatste foto in de reactie onder de post op de Allerhande Facebookpagina kan gebruikt worden in een compilatievideo. Mochten er andere personen op de foto in beeld zijn dan dient de uploader hiervoor zelf toestemming te hebben verkregen. De auteursrechten die eventueel berusten op de inzendingen worden hierbij door de deelnemer aan Organisator overgedragen. Deelnemer is bereid om, indien vereist, voor deze overdracht een nadere akte te ondertekenen

14.       In geval van (vermoeden van) fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt de Organisator zich het recht deelnemers uit te sluiten.

15.       Eventueel verschuldigde kansspelbelasting wordt ingehouden en afgedragen door de Organisator.

III. Prijzen

16.       In totaal zijn er vijf hoofdprijzen te winnen, 5x een pakket bestaande uit een Gall&Gall cadeaubon, het kookboek ‘Smokey Goodness’ van Jord Althuizen en een Allerhande inspiratiebox, t.w.v. € 77.49. Vijfmaal via Facebook. De prijzen kunnen niet worden omgezet in geld.

17.       De winnaars krijgen, als onderdeel van de prijs, een Albert Heijn cadeaukaart t.w.v. € 37.50, waarmee ze de Allerhande inspiratiebox zelf dienen aan te schaffen.

18.       Een onafhankelijke en deskundige jury beoordeelt de inzendingen en kiest op Facebook vijf winnaars. Met de winnaars wordt via Facebook contact opgenomen voor de levering van de prijs.

19.       Over de totstandkoming van de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

20.       De winnaars worden op 27 december 2016 bekendgemaakt.

21.       De winnaars worden met naam bekendgemaakt onder de actiepost op de Allerhande Facebookpagina.

22.       Er geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde.

23.       Bij weigering van de prijs vervalt deze en komt deze toe aan de Organisator.

IV. Aansprakelijkheid

24.       De organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan deze prijsvraag, met de acceptatie, het gebruik en/of misbruik van de prijs.

25.       De Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.

26.       Noch de organisator noch het mediabureau kan verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-,computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook waardoor inzendingen beperkt worden, vertraging opleveren of verloren gaan.

27.       De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. De Organisator verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.

28.       De Organisator vrijwaart Facebook tegen alle kosten en schade die deelnemers op hen verhalen met betrekking tot hun deelname aan deze Actie.

 

V. Slotbepalingen

29.       Alle auteursrechten op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.

30.       Voor alle vragen, klachten en/of opmerking met betrekking tot deze Actie, kunt u een e-mail sturen naar allerhande-online@mpg.today.

31.       Op deze winactie is het Nederlands recht, waaronder de Gedragscode Promotionele kansspelen 2014 van toepassing.

 

Aldus opgemaakt te Zaandam, 22 december 2016

Lees meer

Ac­tie­voor­waar­den (1)

sorteer op

Je hebt een sterk verouderde versie van Internet Explorer, daarom kun je het Allerhande gedeelte van deze site niet zien.