Actievoorwaarden Allerhande winactie Soof de Musical
 


​​​​​​​I. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Allerhande-winactie voor toegangskaarten voor Soof de Musical in de Westergasfabriek in Amsterdam (verder te noemen: de “Actie") van Allerhande, onderdeel van Albert Heijn B.V. (verder te noemen: "de Organisator"). Albert Heijn B.V. is gevestigd aan de Provincialeweg 11, 1506 MA te Zaandam. Albert Heijn en Allerhande zijn een gedeponeerde merknamen. 
 2. De actie heeft als doel door middel van een actie Soof de Musical te promoten onder de volgers van de Allerhande Facebook- en/of Instagrampagina. 
 3. De actie loopt van 22 november 2018 tot en met 2 december 2018.
 4. De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde, zonder opgaaf van reden de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op ah.nl worden geplaatst, voorzien van een datum.
 5. De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze actievoorwaarden.

  II. Deelname
 6. Deelnemer aan de Actie is eenieder die onder de actiepost op de Facebook- of Instagrampagina van Allerhande een reactie plaatst met daarin de naam van degene met wie hij/zij naar de Soof de Musical wil. 
 7. Deelname aan de Actie houdt in dat Deelnemer akkoord gaat met deze actievoorwaarden.
 8. Deelname aan de Actie is gratis en staat open voor eenieder, uitgezonderd voor medewerkers van de Organisator, alsmede eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie. Deze Actie is op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd, beheerd door of geassocieerd met Facebook of Instagram.
 9. Deelname is tevens uitgesloten voor personen jonger dan achttien jaar alsmede personen zonder geldige woon- of verblijfplaats in Nederland.
 10. Wanneer men deelneemt aan de Actie verwerkt de Organisator de door de deelnemer opgegeven persoonsgegevens (“Gegevens”) om de deelname aan de Actie te registreren en/of te bevestigen, om te bepalen of wordt voldaan aan de actievoorwaarden en om de eventueel toegekende prijzen aan de deelnemer toe te sturen. De Gegevens zullen niet worden verkocht of verstrekt aan derden. De Organisator bewaart de Gegevens na afloop van de Actie om prijzen te kunnen uitdelen en vragen over de Actie te kunnen beantwoorden. De Gegevens worden gedurende een periode van één (1) maandna de Actiebewaard en daarna worden zij verwijderd.
 11. Deelnemen kan uitsluitend door uiterlijk op 2 december 2018 een reactie te plaatsen onder de actiepost op de Facebook- of Instagrampagina van Allerhande. 
 12. Voor zover er auteursrechten berusten op het door Deelnemer ingezonden reactie gaat Deelnemer ermee akkoord zich niet te verzetten tegen openbaarmaking en/of verveelvoudiging van de foto door Organisator. Voor wat betreft de verdere exploitatie van de winnende reactie verleent de deelnemende winnaar Albert Heijn hierbij daartoe een onbeperkte licentie.
 13. Deelnemer aan de Actie gaat akkoord met eventueel gebruik van de ingezonden reactie voor promotionele doeleinden op Facebook of Instagram.
 14. In geval van fraude, of vermoeden daarvan, of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname.
 15. Eventueel verschuldigde kansspelbelasting wordt ingehouden en afgedragen door de Organisator.

  ​​​​​​​III. Prijzen
 16. In totaal zijn er twee (2) prijzen te winnen, namelijk twee (2) keer twee (2) kaarten voor Soof de Musical t.w.v. € 63.50, voor een bezoek aan deze musical in de periode tussen 23 februari en 17 maart 2019. De exacte datum van het bezoek aan de musical wordt in overleg tussen de organisatie van Soof de Musical en de winnaars bepaald. De prijs kan niet worden omgewisseld in geld.
 17. 17.  De winnaars worden bepaald door middel van loting.Met de winnaars wordt via Facebook of Instagram contact opgenomen voor de levering van de prijs.
 18. 18.  Over de totstandkoming van de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 19. De winnaars worden op 3 december 2018 bekendgemaakt.
 20. De winnaars worden met voor- en achternaam onder de actiepost op de Allerhande Facebook- of Instagrampagina bekendgemaakt.
 21. Er geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde.
 22. Bij weigering van de prijs vervalt deze en komt deze toe aan de Organisator.

  IV. Aansprakelijkheid
 23. De Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan de Actie, met de acceptatie, het gebruik en/of misbruik van de prijs.
 24. De Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.
 25. De Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook waardoor inzendingen beperkt worden, vertraging opleveren of verloren gaan.
 26. De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. De Organisator verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.
 27. De Organisator vrijwaart Facebook en Instagram tegen alle kosten en schade die deelnemers op hen verhalen met betrekking tot hun deelname aan de Actie.

  V. Slotbepalingen
 28. Alle intellectuele eigendomsrechten op de website en de inhoud daarvan, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.
 29. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal de Organisator een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.
 30. Voor alle vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze Actie, kunt u een e-mail sturen naar allerhande-online@mpg.todayof contact opnemen met de klantenservice, tel. 0800-0305.
 31. Op deze winactie is het Nederlands recht, waaronder de Gedragscode Promotionele kansspelen 2014, van toepassing. Organisator heeft deze voorwaarden in overeenstemming met de Geragscode opgesteld.
 32. Geschillen zullen aan de daartoe bevoegde rechter te Haarlem worden voorgelegd.

  Aldus opgemaakt te Zaandam, 21 november 2018

Lees meer

Je hebt een sterk verouderde versie van Internet Explorer, daarom kun je het Allerhande gedeelte van deze site niet zien.