Actievoorwaarden Albert Heijn Premium – boodschappentas en shoptegoed

I. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie “Mijn Albert Heijn Premium Winactie 1 Miljoen klanten mega boodschappentas” voor een te winnen gevulde boodschappentas ter waarde van 300,- EUR aan AH boodschappen en Albert Heijn shoptegoed ter waarde van 1.200,- EUR (verder te noemen: de “Actie") van Albert Heijn B.V. (verder te noemen: "de Organisator"). De Organisator is gevestigd te Zaandam aan de Provincialeweg 11.

 1. Albert Heijn is een gedeponeerde merknaam.

 1. De Actie heeft als doel door middel van een actie nieuwe Mijn Albert Heijn Premium klanten aan te trekken.

 1. De Actie loopt van 29 april 2024 tot en met 5 mei 2024 (“de Actieperiode”).

 1. De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten of deze actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op ah.nl worden geplaatst, voorzien van een datum. Vanaf deze datum zijn klanten gebonden aan de gewijzigde actievoorwaarden.

 1. De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze actievoorwaarden. Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

 1. De actie wordt bekendgemaakt via de volgende kanalen: sociale media, ah.nl, in-app bericht, mijn berichten box en ah.nl/premium.

II. Deelname

 1. Deelnemer aan de Actie is een ieder die binnen de Actieperiode een Mijn Albert Heijn Premium abonnement afsluit.

 1. Deelname aan de Actie is gratis en staat open voor een ieder, uitgezonderd voor medewerkers van de Organisator, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.

 1. Deelname is uitgesloten voor personen jonger dan achttien (18) jaar.

 1. Personen zonder geldige woon- of verblijfplaats in Nederland zijn uitgesloten van deelname.

 1. Wanneer men deelneemt aan de Actie verwerkt de Organisator de door de deelnemer opgegeven persoonsgegevens (“Gegevens”) om de deelname aan de Actie te registreren en/of te bevestigen, om te bepalen of wordt voldaan aan de actievoorwaarden en om de eventueel toegekende prijzen aan de deelnemer toe te sturen. De Gegevens zullen niet worden verkocht of verstrekt aan derden. De Organisator bewaart de Gegevens na afloop van de Actie om prijzen te kunnen uitdelen en vragen over de Actie te kunnen beantwoorden. De Gegevens worden gedurende een periode van 2 maanden na de actie bewaard en daarna worden zij verwijderd.

 1. Deelnemer aan de Actie is bereid mee te werken aan een foto- en/of video-opname als hij/zij de winnaar van de Actie is en is bereid daartoe een “quitclaim” te ondertekenen. Deelnemer aan de Actie is hier geenszins toe verplicht.

 1. In geval van fraude, of vermoeden daarvan, of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname.

IV. Aansprakelijkheid

 1. Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan deze prijsvraag, met de acceptatie, het gebruik en/of misbruik van de prijs.

 1. De Organisator vrijwaart Instagram en Facebook tegen alle kosten en schade die deelnemers op hen verhalen met betrekking tot hun deelname aan deze Actie.

 2. De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. De Organisator verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.

 3. De Organisator, kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook waardoor inzendingen beperkt worden, vertraging opleveren of verloren gaan.

 4. De Organisator en de door haar ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.

V. Slotbepalingen

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de website en de inhoud daarvan, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.

 1. Niets uit of met betrekking tot deze Actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Organisator.

 1. Voor alle vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze Actie, kunt u bellen met de klantenservice van Albert Heijn op 0800-0305.

 1. Op deze winactie is het Nederlands recht, waaronder de Gedragscode Promotionele kansspelen 2014 van toepassing. Organisator heeft deze voorwaarden in overeenstemming met de Gedragscode opgesteld.

 1. Geschillen zullen aan de daartoe bevoegde rechter te Haarlem worden voorgelegd.

Aldus opgemaakt te Zaandam, 04-04-2024