Algemene voorwaarden ah.nl, AH Wijndomein, AH Fotoservice, AH Telecom en Appie

Voor het bezorgen van boodschappen gelden de Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van ah.nl, AH Wijndomein en AH Fotoservice. Waar wij in het navolgende schrijven over 'de Webwinkels', geldt dit voor AH Wijndomein, AH Fotoservice en AH Telecom.

Eventuele algemene voorwaarden van klanten worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1. Privacy

Op de verwerking van persoonsgegevens van klanten en Bonuskaarthouders, is het Privacy- en Cookiebeleid van Albert Heijn B.V. van toepassing.

2. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de websites en Webwinkels, waaronder die met betrekking tot de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Albert Heijn B.V., Etos B.V. c.q. Gall & Gall B.V. en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder onze toestemming de op de websites vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

Als u ons een bericht stuurt, bijvoorbeeld een recept om dat via ah.nl te publiceren, geeft u ons daarmee het recht dat bericht (inclusief de door u opgegeven naam) openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, zonder dat daarvoor een vergoeding aan u verschuldigd is. Eventuele klachten en dergelijke vallen hier uiteraard niet onder.

Verder verzoeken wij u alleen recepten op ah.nl te publiceren die van uzelf zijn. Wij verzoeken u vriendelijk om alleen recepten van derden te plaatsen indien u hiervoor voorafgaande toestemming van de rechthebbende hebt gekregen en het copyright notice © te vermelden bij de naam van de rechthebbende.

3. Veiligheid en leeftijdsgrens

Indien u gebruik maakt van de Mijn ah.nl onderdelen of bij ons een bestelling doet in de Webwinkels, kiest u een emailadres als gebruikersnaam en een wachtwoord, waarmee u voortaan toegang krijgt tot de diensten van de Webwinkels. Deze gegevens zijn persoonlijk en wij vragen u hier vertrouwelijk mee om te gaan, uw emailadres en het wachtwoord uitsluitend voor eigen gebruik te hanteren en deze alleen op te slaan op uw eigen computer.

Wij zullen ons best doen om zoveel mogelijk te waarborgen dat de websites virusvrij zijn, maar kunnen dat helaas niet garanderen.

Alleen personen van 18 jaar en ouder kunnen zich voor de Webwinkels inschrijven en bestellingen plaatsen via de websites. Indien producten worden bezorgd, zal onze bezorger om legitimatie vragen indien de bestelling alcoholhoudende of tabaksproducten bevat en twijfel bestaat over de leeftijd van de persoon aan wie de bestelling wordt afgegeven. De leeftijdscontrolegrens geldt tot 25 jaar. Dat betekent dat aan iedereen die wordt ingeschat op een leeftijd onder de 25 jaar, legitimatie wordt gevraagd. Geldige legitimatiebewijzen zijn onder meer een nationaal paspoort en een Europese identiteitskaart. Indien niet aan de minimum-leeftijdsvereisten is voldaan, is onze bezorger helaas genoodzaakt de bestelling mee terug te nemen. In dit geval zullen de kosten van annulering, ten bedragen van 10.00 euro in rekening worden gebracht.

4. Prijzen, aanbiedingen en acties

De meeste AH Bonusaanbiedingen die op ah.nl staan vermeld, zijn verkrijgbaar in alle Albert Heijn-winkels. Minder alledaagse aanbiedingen zijn in een aantal winkels verkrijgbaar vanaf dinsdag. Voor deze aanbiedingen geldt: Op=Op. AH Bonusaanbiedingen gelden niet bij AH to go. Een selectie van de AH Bonusaanbiedingen is ook verkrijgbaar via de AH Webwinkels. U herkent ze aan het AH Webwinkellogo.

De AH Bonusaanbiedingen zijn alleen geldig met een AH Bonuskaart gedurende de aangegeven actieperiode.

Voor alle XL-aanbiedingen geldt: Op=Op en maximaal 10 artikelen per klant.

Hoewel deze website met de grootste zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kan het voorkomen dat kenmerken van producten (prijs, uiterlijk, allergenen vermelding) niet juist worden weergegeven of afgebeeld. In dat geval gelden de op de verpakking van het product zelf weergegeven kenmerken en kunt u geen aanspraak maken op levering op grond van foutief weergegeven informatie.

5. Informatie via de websites

De informatie op de websites wordt van tijd tot tijd aangepast. Indien u fouten op de site(s) aantreft, zouden wij het zeer op prijs stellen dat u ons dat meldt via onze Klantenservice. De websites bevatten links naar websites van derden. Wij selecteren de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. Wij kunnen echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden.

6. Wijziging en overige toepasselijke voorwaarden

Wij kunnen deze algemene voorwaarden wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gaan in zodra u een nieuwe bestelling bij ons plaatst. U geeft daarmee aan akkoord te gaan met de gewijzigde voorwaarden.

Voor diverse specifieke diensten of individuele Webwinkels kunnen aanvullende voorwaarden gelden. Dit geldt onder meer voor de AH Telecom Webwinkel, AH Mobiel (ons eigen telefoonmerk), AH Fotoservice en AH Wijndomein. De aanvullende, specifieke voorwaarden die voor deze diensten of webwinkels gelden, kunt u vinden in de desbetreffende onderstaande paragrafen in dit document. Wanneer het bepaalde in de aanvullende voorwaarden anders is dan in het algemene deel, dan gaat hetgeen in de aanvullende voorwaarden staat voor.

Algemene voorwaarden AH Wijndomein

Op bestellingen bij en leveringen door AH Wijndomein zijn aanvullende Algemene Voorwaarden van toepassing, welke aan de leden worden toegestuurd bij aanvang van het lidmaatschap. Hieronder vindt u een verkorte weergave van de Voorwaarden. De volledige tekst kunt u aanvragen bij: AH Wijndomein, Antwoordnummer 236, 1500 VC Zaandam

1. Prijsregeling

Bij een bestelling vanaf 6 flessen wijn van één soort, geldt een kortingsregeling van 10%. Deze kortingsregeling geldt niet bovenop andere aanbiedingen.

Aanbiedingen in de Albert Heijn winkels gelden niet automatisch voor door AH Wijndomein uit te voeren bestellingen. De aanbiedingen van AH Wijndomein gelden ook niet automatisch voor Albert Heijn winkels. Alle aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Bij uitgave van een nieuwe nieuwsbrief van AH Wijndomein vervallen alle voorafgaande prijzen, aanbiedingen en assortimenten of zoveel eerder als aangegeven in de actie.

2. Bestelling

U kunt bestellen via internet. Er geldt een minimum bestedingsbedrag van 70.00 euro. In verband met verpakkingen en/of expeditie dienen de bestellingen altijd 6 flessen of veelvouden van 6 te omvatten. Bestellingen van wijnen die niet in het assortiment voorkomen, kunnen ook niet uitgevoerd worden.

Wijzigingen of annuleringen van bestellingen dienen uiterlijk 24 uur nadat de bestelling is geplaatst telefonisch aan AH Wijndomein medegedeeld te worden. Bij wijziging of annulering na deze termijn is AH Wijndomein gerechtigd de oorspronkelijke bestelling doorgang te laten vinden, en betaling te vorderen.

3. Bezorging

Bestellingen worden binnen Nederland afgeleverd op een door u aan te geven adres. Er zal naar worden gestreefd binnen 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling de order voor het eerst bij u aan te bieden.

Indien u niet aanwezig bent op het moment van bezorging door onze bodedienst, wordt u middels een kaart in de bus geïnformeerd over de eerstvolgende aflevering. Indien de bestelling na minimaal 4 pogingen daartoe niet kan worden bezorgd, dan zal de bestelling retour worden gezonden aan AH Wijndomein. De bestelling zal dan worden geannuleerd en gecrediteerd. AH Wijndomein behoudt zich het recht voor om de verzendkosten bij u in rekening te brengen.

De bestellingen dienen na ontvangst door u gecontroleerd te worden. Klachten dienen op verval van het recht tot reclameren binnen 72 uur na ontvangst aan AH Wijndomein medegedeeld te worden. AH Wijndomein is niet tot nakoming gehouden en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade, indien de bestelling door overmacht niet, niet juist of niet volledig aan u kan worden geleverd.

Behoudens in geval van grove schuld of ernstige nalatigheid is de verplichting tot schadevergoeding door AH Wijndomein terzake van het niet, niet juist of niet volledig leveren van een bestelling beperkt tot de waarde van de betreffende bestelling.

4. Bijdrage in bezorgkosten

Voor elke opgegeven bestelling brengen wij 7,50 euro (per afleveradres) in rekening. Bestellingen worden per bodedienst naar het door u opgegeven adres in Nederland verzonden.

5. Retouren

Indien u binnen 7 werkdagen nadat uw bestelling bij u is bezorgd, deze bij nader inzien toch niet wilt hebben, kunt u deze aan ons retourneren. Hiertoe kunt u contact opnemen met onze Klantenservice (0800-2352523), waarna u de bestelling per ommegaande retour dient te zenden in de staat waarin u hem heeft ontvangen. De kosten voor het retour zenden van de bestelling komen voor uw rekening.

6. Betaling

Betaling dient te geschieden via iDEAL (internetbankieren). Tot een bedrag van 250.00 euro bestaat tevens de mogelijkheid te betalen door middel van automatische incasso, tenzij een voorgaande incasso niet succesvol kon worden geïnd.

Indien expliciet overeengekomen met AH Wijndomein kan betaling geschieden door middel van facturering. De factuur ontvangt u separaat via TPG Post. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen.

Indien de betalingstermijn is overschreden zal het te betalen bedrag worden verhoogd met 5.00 euro administratie- en incassokosten, onverminderd ons recht om, indien de betaling ook daarna niet bijgeschreven wordt danwel door ons te incasseren is, de werkelijke kosten om tot incasso van het verschuldigde bedrag te komen op u te verhalen en onze andere uit de wet voortvloeiende rechten uit te oefenen. Eventuele gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassokosten komen voor uw rekening en worden geacht tenminste 15% van het gevorderde te bedragen. Nieuwe bestellingen zullen pas worden uitgevoerd (indien voorradig) nadat de betaling van de openstaande factu(u)r(en) heeft plaatsgevonden.

Met een eenmalige machtiging kan u AH Wijndomein machtigen om eenmalig het verschuldigde bedrag van uw rekening af te schrijven. U dient er voor te zorgen dat er voldoende saldo op de rekening aanwezig is. Indien het factuurbedrag niet binnen 14 dagen na aflevering door ons van uw rekening kan worden afgeschreven, wordt het te betalen bedrag worden verhoogd met 5.00 euro administratie- en incassokosten, onverminderd ons recht om, indien de betaling ook daarna niet afgeschreven kan worden, de werkelijke kosten om tot incasso van het verschuldigde bedrag te komen op u te verhalen en onze andere uit de wet voortvloeiende rechten uit te oefenen. De termijn van de terugboekmogelijkheid bij een onjuiste incasso is 30 dagen.

7. Doorverkoop

Behoudens onze schriftelijke toestemming, is het u niet toegestaan geleverde producten bedrijfsmatig door te verkopen aan derden.

8. Albert Heijn-spaarzegels

Op vertoon van de pakbon/factuur kunt u tot 2 maanden na factuurdatum in iedere willekeurige Albert Heijn vestiging Albert Heijn-spaarzegels kopen. U betaalt 0.10 euro per bestede euro.

Algemene voorwaarden AH Fotoservice

1. Levertijd

Alle opdrachten worden zo snel mogelijk uitgevoerd. Lichte vertragingen in de levering geven geen recht op annulering van de opdracht of schadevergoeding.

2. Klachten en aansprakelijkheid

Wij doen ons uiterste best om uw foto's conform uw wensen af te drukken. Eventuele klachten dienen uiterlijk twee weken na aflevering van de door u gegeven opdracht aan ons kenbaar te worden gemaakt. De aansprakelijkheid van Albert Heijn bij gegronde klachten over beschadeging, tenietgaan, vermissing of niet tijdige ontwikkeling van het door u aangeleverde materiaal is beperkt tot heruitvoering van de opdracht dan wel, indien heruitvoering niet mogelijk is, verstrekking van een gelijke hoeveelheid soortgelijk nieuw filmmateriaal.

3. Beveiliging

Wij gaan ervan uit dat u uw digitale beeldbestanden zelf goed opslaat en beveiligt. Een beveiligde opslag van de door u aan ons verstrekte bestanden vindt namelijk niet plaats. De aan ons gezonden beeldbestanden en overige gegevens worden na uitvoering van de opdracht vernietigd.

4. Intellectuele eigendomsrechten

De auteursrechten op de door u vervaardigde foto's blijven uiteraard bij u berusten.

U bent verantwoordelijk voor de inhoud van de door u aan ons verstrekte beeldmaterialen. Wij wijzen u er op dat het niet is toegestaan auteursrechtelijk beschermde werken te verveelvoudigen (anders dan voor privé-doeleinden) of deze te bewerken. Indien wij constateren dat het materiaal dat u via deze site aanbiedt niet voldoet aan de toepasselijke regelgeving (zoals het Wetboek van Strafrecht of de Auteurswet), zullen wij hiervan aangifte doen bij de politie. In dat geval zullen de betrokken bestanden en gegevens niet worden vernietigd.

5. Ophalen bewerkt materiaal

Bewerkt foto- en filmmateriaal zal maximaal 3 maanden -gerekend vanaf de dag dat het door u bij Albert Heijn kan worden opgehaald- worden bewaard. Indien foto- en filmmateriaal niet tijdig wordt opgehaald, zal dit door Albert Heijn worden vernietigd. Daarmee vervallen alle aanspraken die u op het materiaal zou kunnen doen gelden.

Algemene voorwaarden AH Telecom

1. Bestellingen via AH Telecom

Bestellingen die op werkdagen vóór 15 uur 's middags in AH Telecom op www.ah.nl/telecom geplaatst zijn, worden de volgende dag bezorgd op het door u aangegeven adres. Wij streven ernaar deze levertermijnen en -tijdstippen te halen, maar we kunnen deze helaas niet garanderen. U kunt ons dus niet aanspreken op een te late levering.

Mocht u een bestelling willen annuleren, dan dient u contact op te nemen met de Klantenservice van AH Telecom (0900 - 20 25 290). Wij zullen dan nagaan of het mogelijk is de gewenste annulering te effectueren.

Op bestelling, levering en gebruik van AH Mobiel zijn de algemene voorwaarden van AH Mobiel van toepassing. Op het gebruik van prepaid toestellen van andere service providers zijn de algemene voorwaarden van de desbetreffende service provider van toepassing. Kijk voor de meest recente voorwaarden op de site van die service provider.

2. Prijzen

De prijzen die op de website worden vermeld, kunnen enigszins afwijken van de prijzen in de winkel (bijvoorbeeld in het geval van aanbiedingen in de winkels). In dat geval gelden de prijzen op de website.

Over de waarde van uw bestelling ontvangt u bij AH Telecom geen Air Miles.

3. Betaling van bestellingen via AH Telecom

U kunt bij AH Telecom op twee wijzen betalen: vooraf per iDeal of bij bezorging met gepast contant geld.

4. Aflevering van uw bestelling bij AH Telecom

Wij leveren uitsluitend af op Nederlands grondgebied (in Europa) Alle door AH Telecom geleverde toestellen zijn voorzien van SIM-lock.

5. Retouren

Na ontvangst van de bestelling geldt een zichttermijn van 7 dagen. Binnen deze termijn heeft u het recht om uw bestelling terug te sturen. Retourzending is alleen mogelijk als het toestel:

  • onbeschadigd is; en
  • niet is gebruikt; en
  • samen met het compleet ingevulde retourformulier wordt teruggestuurd.

Indien niet aan deze voorwaarden is voldaan, kan de AH Telecom Webwinkel uw retour niet accepteren.

Uw retourzending is (tot het moment dat uw zending door ons is ontvangen) voor uw eigen risico. Wij adviseren u daarom om deze in ieder geval aangetekend met verzekering te versturen.

6. Klachtenprocedure

Indien u producten in beschadigde toestand ontvangt, dan wel producten ontvangt die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan het desbetreffende product gesteld mogen worden, verzoeken wij u dit binnen 7 dagen na bezorging aan ons kenbaar te maken. Hiertoe kunt u kosteloos contact opnemen met onze Klantenservice (0900 - 20 25 290). Onze Klantenservice is op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 21.30 uur (za. van 8.00 tot 14.30 uur). Onze Klantenservice zorgt ervoor dat uw klacht zo goed mogelijk wordt afgehandeld.

7. Overige

Onze producten zijn bestemd voor eindgebruikers en het is niet de bedoeling dat u ze doorverkoopt. Wij behouden ons daarom het recht voor om bestellingen om ons moverende redenen niet uit te leveren, bijvoorbeeld aan mogelijke wederverkopers en om een maximum te verbinden aan de te bestellen hoeveelheden van bepaalde artikelen.

In afwijking van het bepaalde onder artikel '1. Privacy' in het algemene deel van de algemene voorwaarden, zult u van AH Telecom geen aanbiedingen krijgen, aangezien wij in principe van u slechts een bezorgadres hebben. Indien u echter ook AH Mobiel klant bent en u heeft uw gegevens aan ons opgegeven, zult u wel de op ah.nl bedoelde aanbiedingen van ons kunnen krijgen.

Algemene voorwaarden AH Mobiel

1. Prijzen

De tarieven van AH Mobiel zijn op te vragen via www.ah.nl/mobiel of via de AH Mobiel Klantenservice. Deze tarieven kunnen wijzigen. Wijzigingen worden in ieder geval aangekondigd via www.ah.nl/mobiel.

2. Kwaliteit van de diensten via AH Mobiel

In geval van verlies, diefstal of het anderszins verloren gaan van de SIM kaart na aankoop, kan tot het moment van het blokkeren van uw SIM kaart geen aanspraak worden gemaakt op teruggave van het eventuele resterende beltegoed.

3. Verlies en diefstal

In geval van verlies, diefstal of het anderszins verloren gaan van de SIM kaart na aankoop, kan tot het moment van het blokkeren van uw SIM kaart geen aanspraak worden gemaakt op teruggave van het eventuele resterende beltegoed.

4. Geschillenregeling

Hieronder staat de geschillenregeling die geldt bij geschillen tussen u en AH Mobiel over de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot door AH Mobiel te leveren of geleverde diensten:

  • 1. Geschillen kunnen zowel door u als door AH Mobiel worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Telecommunicatie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.
  • 2.a. Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen indien u uw klacht eerst schriftelijk aan AH Mobiel heeft voorgelegd. Dat kan schriftelijk bij AH Mobiel, Antwoordnummer 10279, 3000 XS Rotterdam.
  • 2.b. AH Mobiel zal hierop binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren, tenzij dat redelijkerwijs niet mogelijk is. In dat geval zal aan u binnen die termijn schriftelijk kenbaar worden gemaakt wanneer de inhoudelijke reactie uiterlijk aan u wordt medegedeeld.
  • 3. Binnen 30 dagen na ontvangst van de inhoudelijke reactie van AH Mobiel, dan wel binnen 30 dagen na het verstrijken van de datum waarop volgens het bepaalde in het tweede lid onder b. had moeten worden gereageerd, kunt u het geschil aanhangig maken bij de Geschillencommissie Telecommunicatie.
  • 4. Wanneer u een geschil voorlegt aan de geschillencommissie is AH Mobiel aan het advies van de commissie gebonden. Indien AH Mobiel een geschil wil voorleggen aan de geschillencommissie, dan wordt u gevraagd om binnen 5 weken uit te spreken of u hiermee akkoord gaat. AH Mobiel dient daarbij aan te kondigen dat zij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
  • 5. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het door haar geldende reglement. Het reglement van de geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. Meer informatie vindt u op www.sgc.nl.

5. Overige

In aanvulling op het bepaalde onder artikel 1. Privacy in het algemene deel van de algemene voorwaarden geldt in het geval u op de Welkomstbon uit het SIM-pakket heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen het gebruik van uw gegevens door Albert Heijn, dat wij uw gegevens tevens gebruiken voor het doen van op uw belgedrag afgestemde tips, voordeelaanbiedingen of speciale diensten voor AH Mobiel gebruikers.

Algemene voorwaarden iPhone-applicatie "Appie"

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op zowel het gebruik van de iPhone applicatie Appie ("Appie") als alle informatie, diensten en leveringen die via Appie worden aangeboden ("Diensten"). Appie en de Diensten worden u aangeboden door Albert Heijn B.V., ingeschreven in Handelsregister KvK Amsterdam onder nummer 35012085, gevestigd aan de Provincialeweg 11 (1506 MA) te Zaandam (hierna: "Albert Heijn").

1. Appie

Appie is gratis te downloaden via de App Store. Door het downloaden van Appie verkrijgt u een niet-exclusief en niet overdraagbaar recht om Appie te gebruiken op een iPhone of iPod Touch die in uw bezit is. U mag Appie niet distribueren en/of beschikbaar stellen op welke wijze dan ook en u mag Appie niet aansluiten op een netwerk waardoor andere apparaten van de Appie gebruik zouden kunnen maken. U mag Appie niet deassembleren, decompileren of onderwerpen aan reverse engineering. Wij kunnen niet garanderen dat Appie foutloos en ononderbroken zal functioneren. Op ieder gewenst moment kunnen wij het aanbieden van de Diensten staken, hiermee eindigt ook uw recht om gebruik te maken van Appie. Op het moment van beëindiging van het gebruiksrecht zult u Appie niet meer gebruiken en van uw iPhone of iPod Touch verwijderen.

2. Privacy

Op de verwerking van persoonsgegevens van klanten via Appie, is het Privacy- en Cookiebeleid van Albert Heijn B.V. van toepassing.

3. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot (i) Appie en (ii) de Diensten, waaronder die met betrekking tot de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Albert Heijn en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder onze toestemming de vermelde informatie en/of Appie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

5. Prijzen, aanbiedingen en acties

De meeste AH Bonusaanbiedingen die via Appie worden vermeld, zijn verkrijgbaar in alle Albert Heijn-winkels. Minder alledaagse aanbiedingen zijn in een aantal winkels verkrijgbaar vanaf dinsdag. Voor deze aanbiedingen geldt: Op=Op. AH Bonusaanbiedingen gelden niet bij AH to go. Een selectie van de AH Bonusaanbiedingen is ook verkrijgbaar via de AH Webwinkels. U herkent ze aan het AH Webwinkels logo. De AH Bonusaanbiedingen zijn alleen geldig met een AH Bonuskaart gedurende de aangegeven actieperiode. Voor alle XL-aanbiedingen geldt: Op=Op en maximaal 10 artikelen per klant. Hoewel de informatie die via de Appie wordt verstrekt met de grootste zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kan het voorkomen dat kenmerken van producten (prijs, uiterlijk, allergenen vermelding) niet juist worden weergegeven of afgebeeld. In dat geval gelden de op de verpakking van het product zelf weergegeven kenmerken en kunt u geen aanspraak maken op levering op grond van foutief weergegeven informatie. Wij behouden het recht voor om actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en acties voortijdig te beëindigen.

6. Informatie via de iPhone-applicatie

Appie en de Diensten kunnen van tijd tot tijd worden aangepast. Indien u fouten in de Appie en/of de Diensten aantreft, zouden wij het zeer op prijs stellen dat u ons dat meldt via onze Klantenservice Internet (0800-2352523) of door een e-mail bericht te sturen naar appie@ah.nl.

7. Wijziging en overige toepasselijke voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Daarom raden wij u aan om van tijd tot tijd www.ah.nl/appie/voorwaarden te raadplegen voor de meest recente versie van deze algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden Android-applicatie "Appie"

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op zowel het gebruik van de Android-applicatie Appie ("Appie") als alle informatie, diensten en leveringen die via Appie worden aangeboden ("Diensten"). Appie en de Diensten worden u aangeboden door Albert Heijn B.V., ingeschreven in Handelsregister KvK Amsterdam onder nummer 35012085, gevestigd aan de Provincialeweg 11 (1506 MA) te Zaandam (hierna: "Albert Heijn").

1. Appie

Appie is gratis te downloaden via de Google Android Market. Door het downloaden van Appie verkrijgt u een niet-exclusief en niet overdraagbaar recht om Appie te gebruiken op een HTC Wildfire, HTC Hero, HTC Magic, HTC Desire en HTC Legend, TMobile G1 (HTC Dream), Samsung Galaxy i7500, Samsung Galaxy S i9000, Sony Ericsson X10, Sony Ericsson X10 mini, Motorola Milestone, Sony Ericsson Xperia Arc, Galaxy SII, LG Optimus 2X Speed die in uw bezit is. U mag Appie niet distribueren en/of beschikbaar stellen op welke wijze dan ook en u mag Appie niet aansluiten op een netwerk waardoor andere apparaten van de Appie gebruik zouden kunnen maken. U mag Appie niet deassembleren, decompileren of onderwerpen aan reverse engineering. Wij kunnen niet garanderen dat Appie foutloos en ononderbroken zal functioneren. Op ieder gewenst moment kunnen wij het aanbieden van de Diensten staken, hiermee eindigt ook uw recht om gebruik te maken van Appie. Op het moment van beëindiging van het gebruiksrecht zult u Appie niet meer gebruiken en van uw HTC Wildfire, HTC Hero, HTC Magic, HTC Desire en HTC Legend, TMobile G1 (HTC Dream), Samsung Galaxy i7500, Samsung Galaxy S i9000, Sony Ericsson X10, Sony Ericsson X10 mini, Motorola Milestone, Sony Ericsson Xperia Arc, Galaxy SII, LG Optimus 2X Speed verwijderen.

2. Appie op andere Android toestellen

Het is mogelijk Appie gratis te downloaden vanuit de Google Android Market op andere toestellen (dan in 1 genoemd) met het Android besturingsysteem. Wij bieden hier echter geen technische ondersteuning voor en kunnen dus niet garanderen dat Appie op deze toestellen foutloos zal functioneren. Door het downloaden van Appie verkrijgt u een niet-exclusief en niet overdraagbaar recht om Appie te gebruiken op het toestel dat in uw bezit is. U mag Appie niet distribueren en/of beschikbaar stellen op welke wijze dan ook en u mag Appie niet aansluiten op een netwerk waardoor andere apparaten van Appie gebruik zouden kunnen maken. U mag Appie niet deassembleren, decompileren of onderwerpen aan reverse engineering. Op ieder gewenst moment kunnen wij het aanbieden van de Diensten staken, hiermee eindigt ook uw recht om gebruik te maken van Appie. Op het moment van beëindiging van het gebruiksrecht zult u Appie niet meer gebruiken en van uw toestel verwijderen.

3. Privacy

Op de verwerking van persoonsgegevens van klanten via Appie, is het Privacy- en Cookiebeleid van Albert Heijn B.V. van toepassing.

4. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot (i) Appie en (ii) de Diensten, waaronder die met betrekking tot de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Albert Heijn en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder onze toestemming de vermelde informatie en/of Appie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

5. Veiligheid

Wij zullen ons best doen om zoveel mogelijk te waarborgen dat Appie en de Diensten virusvrij zijn, maar kunnen dat helaas niet garanderen.

6. Prijzen, aanbiedingen en acties

De meeste AH Bonusaanbiedingen die via Appie worden vermeld, zijn verkrijgbaar in alle Albert Heijn-winkels. Minder alledaagse aanbiedingen zijn in een aantal winkels verkrijgbaar vanaf dinsdag. Voor deze aanbiedingen geldt: Op=Op. AH Bonusaanbiedingen gelden niet bij AH to go. Een selectie van de AH Bonusaanbiedingen is ook verkrijgbaar via de AH Webwinkels. U herkent ze aan het AH Webwinkels logo. De AH Bonusaanbiedingen zijn alleen geldig met een AH Bonuskaart gedurende de aangegeven actieperiode. Voor alle XL-aanbiedingen geldt: Op=Op en maximaal 10 artikelen per klant. Hoewel de informatie die via de Appie wordt verstrekt met de grootste zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kan het voorkomen dat kenmerken van producten (prijs, uiterlijk, allergenen vermelding) niet juist worden weergegeven of afgebeeld. In dat geval gelden de op de verpakking van het product zelf weergegeven kenmerken en kunt u geen aanspraak maken op levering op grond van foutief weergegeven informatie. Wij behouden het recht voor om actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en acties voortijdig te beëindigen.

7. Informatie via de Android-applicatie

Appie en de Diensten kunnen van tijd tot tijd worden aangepast. Indien u fouten in de Appie en/of de Diensten aantreft, zouden wij het zeer op prijs stellen dat u ons dat meldt via onze Klantenservice Internet (0800-2352523) of door een e-mail bericht te sturen naar appie@ah.nl.

8. Wijziging en overige toepasselijke voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Daarom raden wij u aan om van tijd tot tijd www.ah.nl/appie/voorwaarden te raadplegen voor de meest recente versie van deze algemene voorwaarden.

SitemapAlgemene voorwaardenPrivacy en Cookiebeleid Gewoon bij Albert Heijn.